Webbaserad seminarieserie om tillämpning av livscykelperspektivet inom den offentliga sektorn

Funded by Energimyndigheten
Time period 2022-08-15 - 2023-02-28

Att ha ett livscykelperspektiv i sitt arbete innebär att fatta bra, långsiktiga och hållbara beslut.

Inom projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras utav Energimyndigheten har Swedish Life Cycle Center ett uppdrag att sprida kunskap till den offentliga sektorn i Sverige om vad livscykelperspektiv innebär och hur man kan använda sig av det i sitt arbete för att förbättra resurseffektiviteten i samhället samt bidra till mer hållbara energisystem.

Livscykelperspektivet används för att förstå och beakta produkters och tjänsters totala påverkan på miljö och samhälle sett över hela dess fysiska ”liv”. Därmed kan den totala mängden resurser, energiåtgång, avfall och emissioner som en produkt eller tjänst ger upphov till minimeras. Livscykelperspektivet ger kunskap och vägledning till hur man kan förbättra resurseffektiviteten i samhället samt bidra till mer hållbara energisystem.

Projektet genomför under vintern 2022–2023 en webbaserad seminarieserie med syfte att både sprida kunskap och inspirera till hållbara och långsiktiga beslut. Det första tillfället kommer vara en introduktion till livscykelperspektivet och vad det innebär för den offentliga sektorn. De följande seminarierna kommer att lyfta olika teman. Samtliga seminarier börjar med en föreläsning om respektive temaområde följt av några goda exempel på tillämpning av livscykelperspektivet inom den offentliga sektorn.

Målgrupper är bland annat kommunekologer, hållbarhets- och miljöstrateger, chefer, inköpare, upphandlare, kommunstrateger samt de som arbetar med att stötta närings-livet i kommuner och regioner.

Den kostnadsfria seminarieserien kommer att vara indelad i fem seminarier och anmälan är öppen för alla intresserade.

Seminarie #1
Introduktion till livscykelperspektivet

30 november, kl 9:00-10:00

I detta seminarium går vi igenom vad livscykelperspektiv är, olika begrepp som används och hur de hänger samman. Vad innebär livscykelperspektivet? Vilken roll spelar livscykelperspektivet för att kunna ta bättre, mer långsiktiga och hållbara beslut?

Under seminariet går vi igenom vad det innebär att ha ett livscykelperspektiv, olika begrepp som används och hur de hänger samman. Syftet är att skapa förståelse och kunskap om livscykelperspektivet och dess tillämpning.

Talare:
Kristian Jelse, Greendesk, samt Marcus Wendin, Miljögiraff

Kalender

Registrering

Seminarie #2
Livscykelperspektivet vid upphandling

6 december, kl 9:30-11:00

Talare: Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten, samt Björn Magnusson, Göteborgs Universitet

Som upphandlare har man stort ansvar men också stor möjlighet att påverka vad som upphandlas genom kravställning vid upphandling. Vilken roll spelar livscykelperspektivet i upphandling? Hur kan livscykelperspektivet appliceras i upphandling? Vad ger det för effekter?

Kalender och registrering

Seminarie #3
Livscykelperspektivet och hållbara livsmedelssystem

19 januari, kl 9:00-10:30

Talare: Pernilla Tidåker, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

I detta seminarium tittar vi på hur våra livsmedelssystem använder resurser och hur man kan bli mer resurseffektiv genom användande av ett livscykelperspektiv. Hur kan LCA användas för att skapa ett hållbart livsmedelssystem? Vilken påverkan har maten på miljön? Hur kan kommunen minska sin miljöpåverkan från mat?

Kalender och registrering

Seminarie #4
Livscykelperspektivet och energisystem

31 januari, kl 9:00-10:30

Talare: Ingrid Nyström, Chalmers Industriteknik

Vi behöver alltmer energi för att vårt samhälle skall fungera. I detta seminarium får vi hjälp med att förstå hur man kan använda ett livscykelperspektiv för att bygga mer hållbara energisystem. Hur kan livscykelperspektivet användas vid utvärdering av energiåtgärder? Kan livscykelperspektivet användas för att värdera systemeffekter av energiåtgärder.

Kalender och registrering

Seminarie #5
Livscykelperspektivet i byggprocesser

9 februari, kl 9:00-10:30

Talare: Tove Malmqvist Stigell, KTH, samt Sara Borgström, WSP

Byggnation har en stor påverkan på vår miljö på flera olika sätt. I detta seminarium får vi höra mer om hur livscykelperspektivet kan användas för att bli mer resurseffektiv i byggprocessen. Vilken miljöpåverkan har byggprocesser och byggnader? Hur ska livscykelperspektivet hjälpa till att ta bättre beslut? Hur bidrar klimatdeklaration av byggnader till minskad miljöpåverkan och vad innebär det?

Kalender och registrering

 

Kontaktperson för projektet
Marie-Louise Lagerstedt Eidrup
marie-louise.lagerstedt.eidrup@chalmersindustriteknik.se
Maria Rydberg
maria.rydberg@chalmers.se

Project organisation
Detta projekt är ett delprojekt inom Innovationskluster för livscykelperspektivet som genomförs i samarbete med inbjudna föreläsare, experter samt i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Publications