Workshop: produktions- och konsumtionsrelaterad miljödata

Date:Thursday, 04 February, 2016 Time:10:00 - 16:00

Carbon Footprints, livscykelanalyser, Product Environmental Footprints, Organization Environmental Footprints, miljövarudeklarationer, miljömärkning, hållbarhetsrapportering, miljömålsuppföljning, funktionsupphandling, miljöanpassad produkt och processutveckling… Listan kan göras längre och gemensamt för alla är att de har ett livscykelperspektiv och behöver information om miljöpåverkan från energiproduktion, -distribution och -användning. Workshopen syftar bl.a. till att klargöra olika intressegruppers behov av öppen livscykelanalysdata.

ORGANIZER: Samarrangörer Swedish Life Cycle Center och Naturvårdsverket

Agenda

09.30 Kaffe och registrering
10.00 Välkommen och introduktion till workshopen. Sven-Olof Ryding, Naturvårdsverket och Sara Palander, Swedish Life Cycle Center
10.25 Vad är produktions- och konsumtionsrelaterad miljödata och livscykelanalysdata och hur används den? Hur ser omvärlden ut? Johan Tivander, Chalmers tekniska högskola
10.45 Gruppdiskussion: Förståelse för och användning av livscykelanalysdata
11.20 Inledande intressentanalys. Christoffer Krewer, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Presentationer av organisationers behov av och användningsområden för livscykelanalysdata
– Sara Nilsson, Vattenfall
– Cecilia Kellberg, Svensk Energi
– Pontus Cerin, Energimyndigheten
12.10 Lunch
13.10 Forts. presentationer av organisationers behov av och användningsområden för livscykelanalysdata
– Carin Ström och Anna Teghammar, Göteborgs stad Miljöförvaltningen
– Johan Tivander, Chalmers tekniska högskola
– Sven-Olof Ryding, Naturvårdsverket
14.00 Grupparbete 1: Behovet av livscykelanalysdata och drivkrafter bakom detta behov.
Kaffe
Grupparbete 2: Tillgång till livscykelanalysdata och hur ökar vi tillgängligheten.
15.30 Summering, avslut och nästa steg. Sara Palander, Swedish Life Cycle Center

Frågeställningar för:

Gruppdiskussion
– Finns förståelsen för livscykelanalysdata i din organisation/i ditt arbete?
– Hur kan livscykelanalysdata användas av din organisation/i ditt arbete för att uppnå mål?
Grupparbete 1
– Har du eller din organisation något direkt eller indirekt behov av livscykelanalysdata? Vilka?
– Vilka anledningar (policydokument, trender, annat) ligger till grund för detta behov? Vv specificera.
Grupparbete 2
– Vilken data är tillgänglig idag? Och vilken saknas?
– Vad är vikten med öppenhet och tillgänglighet för denna typ av data?
– På vilka sätt ser du att vi skulle kunna samarbeta för att effektivt nå ut med öppen och tillgänglig data?

Invitation as PDF

Location

CBI Betonginstitutet
Drottning Kristinas väg 26
, Stockholm
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge

Open for anyone