Course in Applied Life Cycle Thinking

Under 2017 genomfördes kursen vid två tillfällen. Datum för 2018 är inte bestämda med registrera gärna ditt intresse genom att maila lifecyclecenter@chalmers.se.

Livscykelperspektivet – att förstå produkters och tjänsters miljöpåverkan genom hela värdekedjan – blir allt viktigare, såväl för näringslivet som för kommuner och myndigheter. Livscykeltänkande är numera ett krav i ISO14001 standarden om miljöledning, ligger till grund för miljövarudeklarationer, EPD:er, och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. Att kunna tillgodogöra sig information från en livscykelanalys, tolka resultaten utifrån din organisations sammanhang och förstå betydelsen av dess avgränsningar är centralt för att aktivt kunna utveckla produkter och tjänster hållbart. Policyutveckling genomsyras av livscykelperspektivet med initiativ som Product Environmental Footprint och krav på hållbarhetsaspekter vid upphandling. I den här kursen presenterar vi metoder och visar exempel på hur livscykelperspektivet används i praktiken för att du ska kunna tillämpa livscykeltänkandet i din verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som behöver en större förståelse för livscykelperspektivet, inklusive användandet av livscykelanalyser, LCA, och dess roll för hållbar utveckling i din organisation. Du vill fördjupa dina kunskaper och förfina dina metoder för att kunna ta ett helhetsgrepp om produkter och tjänsters miljöpåverkan.

Du arbetar exempelvis som strateg, miljösamordnare/miljöchef, inköpare eller utredare inom offentlig verksamhet eller näringslivet och har fokus på hållbarhet.

Utbildningsmål

Efter kursen har du kunskap och inspiration att använda livscykelperspektivet i din egen verksamhet. Du känner till begreppen livscykeltänkande och life cycle management och har med dig konkreta exempel på hur de kan tillämpas för ökad affärsnytta och för att ta strategiska beslut. Du har en förståelse för livscykelanalys som metod, dess användningsområden, styrkor och svagheter, och du är trygg i att använda livscykelbaserad information i ditt arbete.

Förkunskaper

Kunskap om livscykelanalys är inte ett krav för kursen. För att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet bör du däremot ha grundläggande kunskaper om miljö och andra hållbarhetsaspekter och i din yrkesroll kommit i kontakt med produkter och tjänsters miljöpåverkan.

Inför kursen skickas en enkät ut med frågor om erfarenheter och egna frågeställningar för att på bästa sätt tillgodose kursdeltagarnas behov.

Ur programmet

  • Hur livscykelperspektivet påverkar företag och myndigheter.
  • Vad är en LCA och vilken nytta kan den ge mig?
  • Konkret tillämpning av livscykelperspektivet inom olika funktioner och verksamheter, t ex inom upphandling och miljökommunikation.
  • Product Environmental Footprint och annan livscykelbaserad policyutveckling nationellt och globalt.
  • Att implementera livscykeltänkande i den egna organisationen.

Under kursen kommer gästföreläsare från t.ex. näringsliv och myndigheter i Sverige att utifrån sina behov presentera exempel på hur livscykelperspektivet kan användas som ett verktyg för ökad miljönytta men också vilka utmaningar som det kan föra med sig.

 

För frågor kring anmälan, kurs, kontakta lifecyclecenter@chalmers.se eller 031-772 4964

 

Allmänna villkor för anmälan till kurs, seminarie, konferens eller temadag

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till arrangemanget. Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan. Information om arrangemanget med schema skickas senast en månad före kursstart.

Inställd kurs, seminarie, konferens eller temadag
Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang vilket i sådana fall meddelas snarast och kursavgiften återbetalas.

Avbokning
Anmälan till utbildningar arrangerade av Swedish Life Cycle Center är bindande, dock sker avbokning utan kostnad om avbokningen sker senast 30 dagar före kurstillfället. Återbud därefter, fram till 7 dagar före start, debiteras med halva avgiften. Vid förhinder som anmäls senare än 30 dagar före kurstillfälle har anmäld deltagare rätt att sända annan person i sitt ställe.

Photo: Swedish Life Cycle Center