Round table discussion for resource-efficient recycling of LDPE-film – for actors in the plastic value chain (online)

Date:Tuesday, 01 December, 2020 Time:13:30 - 16:00

Resource-efficient recycling of LDPE: can Chain of Custody with increased information sharing be an enabler?

We invite actors in value chain of plastics to take part in the round table discussion “Resource-efficient recycling of LDPE: Can Chain of Custody with increased information sharing be an enabler?” on December 1, at 13.30-16.00. The main purpose of the discussion is to create a common understanding of the current situation through a value chain dialogue, and to create a vision for information sharing in the plastic value chain, including sharing of environmental data.

Round table discussion: “Resource-efficient recycling of LDPE: can increased information sharing be an enabler?”

Date: 1 december 2020
Time: kl. 13:30 – 16:00
Location: Digitalt via Zoom
Registration: Click here or scroll down
More information: See the full invitation below (in Swedish)

Please note that the round table talk will be in Swedish

 

Invitation in Swedish:

Vi bjuder nu aktörer i plastvärdekedjan till rundabordssamtalet ” Resurseffektivare återvinning av LDPE-film: kan förtroendekedjor med ökad informationsdelning vara en möjliggörare?” den 1 december 2020, kl. 13.30-16.00. Huvudsyftet med samtalet är att genom en värdekedjedialog skapa en gemensam förståelse av dagens läge samt önskad målbild för informationsdelning i plastvärdekedjan, inklusive delning av miljödata.

Rundabordsamtal #1: Resurseffektivare återvinning av LDPE-film: kan förtroendekedjor med ökad informationsdelning vara en möjliggörare?

Datum: 1 december 2020
Tid: kl. 13:30 – 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

Bakgrund: Samtalet genomförs inom ramen för pilotprojektet ”Samordning av livscykeldata för ökad spårbarhet & plaståtervinning” finansierat av Naturvårdsverket. Projektets syfte är att identifiera de kunskapsluckor och hinder som idag försvårar återvinningen och kopplingar till informationsbehovet genom värdekedjan. Vidare syftar projektet till att ta fram best practice för hur delning av miljö- och materialdata kan ske i värdekedjan och potentialen för en ökad spårbarhet av plast.

I rundbordsamtalets fokus ligger tre applikationer av LDPE-film: 1. jordbruksplast (ex. balfilm), 2. byggemballage och 3. emballage för sjukhusartiklar. Samtliga med varierande grad av materialåtervinning idag.

Upplägg för samtalet:
Nuläge: Samtalet inleds med en diskussion om hinder som försvårar en ökad och mer värdebevarande återvinning av LDPE-film samt vilka åtgärder som skulle behövas för att förbättra detta. Vilken roll spelar spårbarhet i detta?

Målbild: Samtalet fortsätter med att skapa en förståelse kring informationsdelning i plastvärdekedjan och om vilken betydelse den har föråtervinningsbehoven. Skulle miljödata såsom exempelvis koldioxidavtryck eller data i miljövarudeklarationer kunna driva fram en bättre marknad för återvunnen plast och plast som producerats på ett sätt som minimerar miljöpåverkan? Exempel på initiativ är förtroendekedjor (Chain of Custody, CoC) som är ett sätt att registrera och dela specifika data inom värdekedjan, vilket i sin tur kan underlätta både återvinning och användning av återvunnen plast. Vilken information skall delas längst värdekedjan? Vilken information vill vi dela?

Goda exempel på spårbarhet: Avslutningsvis blickar vi framåt och inspireras av ett lyckat exempel på spårbarhet inom ett materialflöde. Detta inför rundbordsamtal 2 inom ramen för projektet den 11 dec, kl. 9-12 som har skarpt fokus på best practices för ökad spårbarhet för återvunna material, inklusive miljödatans roll.

För frågor om rundabordssamtalet vänligen kontakta Tatjana Karpenja, tatjana.karpenja@ri.se, 010-228 44 83.