Seminarium om livscykelperspektiv på framtida kapitalintensiva nya tekniker & system

Date:Wednesday, 14 February, 2018 Time:13:00 - 17:00

Komplett titel på seminariet är: Svenskt seminarium om livscykelperspektiv på framtida nya tekniker och system i energiintensiv industri

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems) i samverkan med Swedish Life Cycle Center och Svensk plattform för livscykelperspektivet. Seminariet kommer att handla om ekonomisk och klimatmässig utvärdering av nya industriella koncept (till exempel bioraffinaderier, CCS, membrankoncept, elektrifiering) med stor investering och framtida introduktion. Eftersom sådana skall ha en livslängd under en period av stor omställning och förändringar i omgivande förutsättningar, kommer utvärderingar med dagens förutsättningar att ge felaktiga beslutsunderlag till industriella och politiska beslutsfattare. Hur studier kring livscykelperspektiv och scenariebeskrivningar skall kunna göras för att skapa trovärdiga beslutsunderlag är därför en viktig fråga för systemforskningen. Inom IEA, IETS planeras ett internationellt samarbetsprojekt inom området.
Syftena med seminariet är:
Att öka kunskapen i Sverige

  • Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete
  • Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete
  • Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat samarbete

Tid: 14 februari 2018, kl 13-17
Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Registrering: Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till thore.berntsson@chalmers.se. Seminariet är avgiftsfritt.

 

Program 

Välkomna! Svante Söderholm, Avdelningen för forskning och innovation, Energimyndigheten

Internationellt arbete inom IEA, IETS och bakgrund Thore Berntsson, Chalmers/CIT Industriell Energi

Energimyndighetens satsningar inom området livscykelperspektiv Susanna Widstrand, Avdelningen för forskning och innovation, Energimyndigheten, Plattformen för livscykelperspektivet

Pågående utveckling inom Swedish Life Cycle Center och Svensk plattform för livscykelperspektivet 

Anna Wikström, Swedish Life Cycle Center, Chalmers

METDRIV – en well-to-wheel-studie av metan som drivmedel Pål Börjesson, LTH

Utveckling av energimarknadsscenarier för långsiktig utvärdering av framtida tekniker och system Joakim Lundgren, LTU

Assessment of emerging technologies: Prospective LCA and scenario building Mattias Janssen, Chalmers

Teknoekonomiska utvärderingar av framtida industriella koncept Simon Harvey, Chalmers

Intresse för strategiska livscykelanalyser- två exempel från industrin: 

• Processindustrin – Johan Widheden, Senior Hållbarhetsexpert Akzo Nobel

• Energiindustrin – Thomas Ohlsson, Vattenfall

Kaffe 

Diskussion Diskussionsledare – Thore Berntsson

Om du är intresserad av att delta, skicka ett mail till thore.berntsson@chalmers.se, senast den 8 februari. Seminariet är avgiftsfritt.

Välkommen!

Thore Berntsson

Ordförande i IEA,IETS

Location

Energimyndigheten, lokal Bullerö
Rosenlundsgatan 9
, Stockholm
SE
Loading Map....
Longitude: 18.05611829999998 Latitude: 59.3166428

Price

Free of charge

Open for anyone