Projektworkshop SCOPES – Minska komplexiteten i miljösystembeskrivningar

Date:Tuesday, 01 October, 2019 Time:09:30 - 15:30

SCOPES – Minska komplexiteten i miljösystembeskrivningar

Välkommen att diskutera möjligheten till att harmonisera systemgränser och därmed förenkla användningen av ISO 14000-serien.

Projektet SCOPES har som syfte att undersöka om det går att inom ISO 14000-familjen harmonisera hur systemgränser dras och beskrivs för några vanliga och viktiga kvantifierande miljö- och hållbarhetsstudier (t.ex. miljöprestandaindikatorer, livscykelanalys, miljöskadekaraktäriseringar och miljöskadekostnader).

En initial workshop på detta tema hölls vid ISO:s tekniska kommitté för Miljöledning i Berlin den 3 juni 2019, och ytterligare en workshop kommer att äga rum på SIS den 11 oktober 2019 – Läs mer här. De tre tillfällena är tänkt att komplettera varandra där informationen förs vidare till nästkommande workshop.

Syftet med denna dag är att fördjupa oss i ett antal områden för att finna behov och möjligheter att harmonisera systemgränser som förenklar arbetet med miljösystembeskrivningar. Vi söker dig som har expertkompetens inom och intresse för att förenkla miljö- och hållbarhetsstudier att delta. Tillsammans med annan expertis kommer ni bidra till arbetet att definiera områden och “scopet” för t.ex. industrisektorn, finanssektorn och andra tillämpningsområden.

Frågeställningar som kommer tas upp är bland annat:

  • Potentiella områden där det kan vara värdefullt och framkomligt med förenklad gränsdragning
  • Roller och beslutssituationer som ställer tydliga krav på systemgränser
  • Systemgränsdragning i relation till FN:s gemensamma hållbarhetsmål
  • Kan systemgränser harmoniseras eller till och med standardiseras för olika nyckeltillämpningar

Resultatet från projektet kommer att presenteras i form av en potential för genomförbarhet av förenklad och harmoniserad systemgränsdragning, samt, om möjligt, förslag till hur i så fall standardisering kan utvecklas på området.

Program

Kaffe serveras från 09.30

10:00-10:30 Introduktion – Projektmål och syfte 

Projektgrupp:

Raul Carlsson, Senior Researcher, RISE,
Bengt Steen, Professor emeritus, Chalmers Tekniska Högskola,
Ana Martha Coutino, projektledare, RISE
Jimmy Yoler, projektledare, SIS
Swedish Life Cycle Center

10:30 – 10:45 Genomgång av utfall från Workshop genomförd inom ISO:s kommitté för Miljöledning i Berlin den 3 juni 2019

11:00 – 12:00 Verkstad – Definiera områden och status

Lunch 

12:30 – 14:30 Fördjupande diskussioner i mindre grupper utifrån definerade områden

Fika

14:30 – 15:30 Avslutande diskussion och summering av dagens utfall 

Information och kontaktuppgifter

Läs mer om projektet här.

Projektledare: Raul Carlsson, raul.carlsson@rise.se

Swedish Life Cycle Center: jenny.lagergren@chalmers.se, 031-772 64 43

Djupare bakgrund & behovsanalys

Information från liknande workshop i under ISO/TC207-mötet i Berlin 3 juni 2019 »

Det finns framförallt tre aktuella behov av sådan harmonisering.

Den första typen av behov är att grunderna till dagens systemanalytiska metoder huvudsakligen utvecklades under 1990-talet, då man av självklara skäl ännu inte visste vilka de framtida användarna och tillämpningarna av metoderna skulle bli. Därför lämnades val av olika systemgränsdragningar öppet, för att inte hamna fel eller på något sätt utesluta någon utvecklingslinje. Idag finns många fler erfarenheter, och inte minst kända tillämpningar, i samhälle, finans och industri, som kan ligga till grund för en harmonisering.

Den andra typen av behov är att friheten att själv sätta systemgränser fungerar som en hög tröskel för att utföra och tolka dessa systemanalytiska studier. Standardtexterna understryker vikten av att sätta systemgränserna i linje med syfte och mål, och att vara konsekvent, ha en relevant omfattning, osv. Utföraren är hänvisad till att söka goda exempel i genomförda studier, vilket tyvärr ofta leder i en mängd olika riktningar, snarare än till harmonisering. På samma sätt hamnar tolkaren, vanligen en beslutsfattare, i svårigheten att veta om systemstudien verkligen följer gängse principer, praxis eller god sed.

Detta leder in till det tredje aktuella behovet av en sådan harmonisering; den ökande medvetenheten om hållbar utveckling hos allmänheten och beslutsfattare, och nya systemanalytiska områden som har för avsikt att bygga upp nya system av metoder och verktyg (läs cirkulär ekonomi och hållbara finanser) baserat på ISO 14000-familjens olika välgjorda hållbarhets- och miljösystemanalytiska metoder och verktyg. Ingen av dessa nya metodbyggen kan förväntas att till fullo vara öppen för alla finesser och möjligheter i de systemanalytiska verktygen, utan kommer med nödvändighet, genom naturen i de olika tillämpningsområdena, behöva förenklade former av ISO 14000-familjens verktygslåda. Det finns skäl att tycka att ett sådant förenklande harmoniseringsarbete görs bäst av den expertis som har utvecklat verktygen, alltså av expertis inom ISO/TC207.

Location

Gothenburg
Not set
, Gothenburg
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge.